Maatschappelijk welzijn

Sociale dienst

Huisvesting

Beleid op vlak van gezondheid

Dienst Schuldbeheer en -bemiddeling

Sociale dienst

Verslavingen

Het Studiebureau van het OCMW wordt belast met het bestuderen van de kwestie van geweldgebruik door de gebruikers en meer bepaald bij verslavingsproblemen. Het objectief wordt om het onthaal en de kwaliteit van de sociale hulp voor deze gebruikers te verbeteren, terwijl er waakzaam gebleven wordt voor de veiligheid van het personeel.

Parallel aan deze sociale aspecten zal ook het medische aspect (voornamelijk alcoholverslavingen, verslavingen aan psychotropen, substanties die opium bevatten, kalmeermiddelen en slaapmiddelen) ondersteund worden door het verderzetten van de sensibilisering in deze kwestie van de partners van de gezondheidscoördinatie. Er zal eveneens dieper ingegaan worden op toekomstige samenwerkingen tussen verschillende lokale partijen op vlak van de strijd tegen verslavingen, naar aanleiding van de contacten die gelegd zijn met het Réseau Multi Disciplinaire Local de Bruxelles, de vzw D’Ici Et D’Ailleurs en de Molenbeekse antenne van het Projet Lama.

De verwezenlijkingen van andere OCMW’s (Brussel-Stad en Charleroi) in deze materie zullen eveneens bestudeerd worden.

Rotatie hoofdmaatschappelijk werkers

Vandaag zijn er twaalf hoofdmaatschappelijk werkers die de omkadering van de zeven teams van de algemene sociale dienst delen. Deze teams zijn verdeeld over zes verschillende sites in de gemeente.

Na de reorganisatie van ons maatschappelijke integratieparcours die begonnen is in 2010, waarbij onze sociale dienst volledig overgegaan is in gedecentraliseerde antennes om een grotere geografische nabijheid te bekomen met het publiek, en rekening houdend met de aankomst van nieuwe hoofdmaatschappelijk werkers, is het nodig gebleken om een rotatie te organiseren tussen de teamverantwoordelijken van de algemene sociale dienst.

Het is nodig om de praktijken tussen de hoofdmaatschappelijk werkers te harmoniseren wat het beheer van de human resources in hun teams betreft, alsook op het vlak van maatschappelijk werk.
Er zouden ook andere objectieven behaald kunnen worden dankzij deze rotatie:
meer solidariteit creëren tussen de hoofdmaatschappelijk werkers;

  • de uitwisseling van kennis bevorderen tussen de oudsten en de nieuwen in de functie van teamverantwoordelijke;
  • vaardigheden uitwisselen;
  • routine vermijden in sommige functioneringen;
  • een nieuwe professionele dynamiek creëren.

Deze rotatie van de hoofdmaatschappelijk werkers is in voorbereidingsfase. Ze zal van start gaan begin 2013.

Tijdens de voorbereiding van dit nieuwe systeem is het nodig gebleken om een hoofdmaatschappelijk werker te belasten met een exclusieve rol om de toekomstige nieuwe collega’s van de algemene sociale dienst op te leiden.

Verder wordt er overwogen om de aanwezigheid van een “vliegende” hoofdmaatschappelijk werker te voorzien om de vervangingen in de verschillende teams te verzekeren.

Werken antennes Hoog en Maritiem

In 2013 worden er twee belangrijke werven gerealiseerd. Het gaat enerzijds om de sociale antenne Maritiem, die ondergebracht wordt in de lokalen die de technische ploeg vrij heeft gemaakt na de toekenning van een nieuwe ruimte in de oude vleugel 5 van het rusthuis. Het accent zal voornamelijk op de functionaliteit van de ruimte en de transparantie gelegd worden, om een optimale veiligheid te bekomen.

De tweede werf wordt opgestart in de antenne Hoog (momenteel achteraan het rusthuis), waarvan de nieuwe lokalen ondergebracht worden in de oude vleugel 5 van Residentie Arcadia. Behalve de verbetering van de energieprestaties van het gebouw, wordt het accent eveneens gelegd op meer openheid, wat het onthaal van het publiek moet verbeteren.

Huisvesting

Transitwoningen

Onthaaltehuis De Relais

Er zullen in 2013 belangrijke renovatiewerken gebeuren in onthaaltehuis De Relais om het onthaal te verbeteren van de personen die er wonen en om ervoor te zorgen dat de typische Brusselse bouwstijl behouden blijft.

Om aan de eisen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) te voldoen, zal de inrichting van de onthaalruimte voor kinderen, waarmee begonnen is in 2012, beëindigd worden in 2013. Er zullen eveneens belangrijke werken uitgevoerd moeten worden in het sanitair van de 34 kamers die het onthaaltehuis telt.

In het kader van het duurzame wijkcontract “Rond Leopold” heeft het OCMW verschillende projecten ingediend, waarvan één in het bijzonder de renovatie van het onthaaltehuis betreft. Het objectief is om de duurzame renovatie te bevorderen van deze emblematische plaats voor de strijd voor huisvesting voor de kwetsbaarste personen. Als het project geselecteerd wordt, zal het geconcretiseerd worden met de renovatie van het dak, het reinigen van de gevel en het installeren van zonnepanelen.

De woonkamer van De Relais zal eveneens heringericht worden met een federale subsidie (aankoop nieuwe meubels en herinrichting van de ruimte voor rokers en niet-rokers).

Noodwoning

In de noodwoning in de Laekenveldstraat, in gebruik sinds 2009, zijn enkele opfrissingswerken nodig. Door het regelmatig gebruik van deze woning zijn er, onder andere, bijna jaarlijks schilderwerken nodig.

Pool Huisvesting

Aangezien de huisvestingsproblematiek steeds nijpender wordt in Brussel, is er beslist om de middelen van het OCMW samen te voegen en om ze te versterken binnen de Pool Huisvesting.

Deze nieuwe pool groepeert de volgende diensten: de cel Huisvesting (versterkt met bijkomende maatschappelijk werkers), de cel Energiepreventie, het Energiekrediet en de dienst Déma-R-âges.

De Pool Huisvesting heeft als missie om een curatief en preventief beleid op te zetten rond huisvesting en energie- of waterverbruik ten gunste van de gebruikers van het OCMW. Samen met de bevoegde actoren in de materie ontwikkelt en participeert de Pool Huisvesting in de uitwerking van een strategie voor specifieke actie in de strijd tegen huisjesmelkers en ongezonde woningen.

Enerzijds wordt er aan de gebruikers maatschappelijke bijstand verleend onder de vorm:

  • van een administratieve en technische raad (informatie in verband met huisvesting en energie),
  • van psychosociale begeleiding (begeleiding van de bewoners in de stappen die ze zetten rond huisvesting en energieverbruik);
  • van financiële sociale bijstand (mogelijke financiële tussenkomst voor de huur en energie- en waterfacturen);
  • van technische bijstand (tussenkomst door het uitvoeren van klusjes);
  • van ondersteuning van de eigenaars door toegang te geven tot kleine leningen in het kader van het FRGE;
  • of van alle andere vormen van steun die nuttig zijn rekening houdend met de sociale situatie.


Anderzijds zal de Pool Huisvesting, in samenwerking met de Algemene Sociale Dienst, verzekeren dat er gewaakt wordt over de kwaliteit van de woningen waarin de gebruikers wonen. In de eerste plaats zal de Pool de woningen nakijken waarvoor het OCMW steun toekent in de vorm van een huurgarantie. De Pool Huisvesting zal belast zijn met het identificeren van onbewoonbare woningen, waarna dit doorgegeven zal worden aan de dienst Huisvesting van de gemeente, die hier gevolg aan zal geven volgens de modaliteiten die vastgelegd zijn in het samenwerkingsprotocol tussen gemeentelijke administratie, het OCMW en de Politiezone West.

Beleid op vlak van gezondheid

In 2013 zal het OCMW zijn beleid rond de toegankelijkheid van kwaliteitszorg voor de minst begunstigden verder zetten, door te strijden tegen overconsumptie en “overdreven voorschrijven”. Daarom is de aanwezigheid van een halftijdse adviserende geneesheer nu al een onbetwistbare meerwaarde.

Niettemin zouden de modaliteiten van dit beleid herbekeken kunnen worden en zullen meerdere pistes overwogen en bestudeerd moeten worden. Primo, de coherentie van onze lokale actie met de federale maatregelen. Zijn de conventies met de huisdokters nog steeds nuttig voor het publiek dat in orde is met zijn verzekerbaarheid? Secundo, zou het niet beter zijn dat het OCMW een apotheek aankoopt en beheert om tot een efficiënte beheersing van de farmaceutische kosten te komen? Tertio, zullen de driemaandelijkse ontmoetingen (“coördinatie gezondheid”) tussen dokters, apothekers en vertegenwoordigers van de administratie ofwel grondig hervormd, ofwel geschrapt moeten worden, gezien de soms giftige sfeer die er hangt.

Dienst Schuldbeheer en -bemiddeling

In 2013 zal de dienst Schuldbeheer en -bemiddeling zijn objectieven blijven consolideren. Enerzijds zal hij de wettelijke missie blijven waarborgen in verband met het beheer van de schulden van de gebruikers en, indien van toepassing, de aanzuivering van schulden, als aanvulling op de bemiddeling en budgettaire begeleiding. En anderzijds zal hij zijn samenwerking voortzetten met de vzw Sociale Kruidenierszaak (toegang voor de gebruikers tot de sociale kruidenierszaak, deelname aan de workshops die aangeboden worden door de vzw).

De dienst Schuldbeheer en -bemiddeling zal eveneens de mogelijkheid evalueren om intern preventieworkshops op te zetten voor het publiek van het OCMW. Bovendien zullen de nieuwe richtlijnen Energie geëvalueerd worden om het gebruik van het Vande Lanottefonds te optimaliseren.

 

 

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer