Introductie

Algemene beschouwingen

In het jaar 2012 zijn er veel evenementen geweest die amper voorspelbaar waren. Denken we maar aan onder meer de opstart van een barre koudeplan op initiatief van de RTBF, de huisvesting van daklozen in een leegstaand openbaar gebouw in de Ulensstraat, de lasterlijke aanvallen op Residentie Arcadia en de vrijwillige sluiting van een rusthuis erkend door de COCOF, maar ook de nominatie voor de federale prijs armoedebestrijding. We moeten het personeel bedanken dat pal bleef staan tijdens deze evenementen en dat ervoor zorgde dat we een onderscheiding kregen.

Uitleg geven bij de begroting van 2013 gebeurt daarom met het risico dat we niet alles aanhalen wat volgend jaar zal kenmerken. Te meer daar het gaat om een continuïteitsbegroting en daar het, in overeenstemming met artikel 72 van de organieke wet, aan de nieuwe raad zal toekomen om het algemene beleidsprogramma van de legislatuur te definiëren, dat aan de begroting van 2014 toegevoegd zal worden.
Continuïteit staat niet voor nietsdoen. Meerdere recente initiatieven die hun vruchten beginnen afwerpen (professionalisering van de gezondheidscoördinatie, het opstellen van richtlijnen,…) zullen nog beter verankerd worden in het leven van het Centrum.

De continuïteit zit voornamelijk in het verder zetten van onze inspanningen op vlak van socioprofessionele inschakeling.

Deze inspanningen zullen zich, in het kader van het wijkcontract “Rond Leopold” en in partnerschap met de lokale parapublieke actoren, vertalen in de oprichting sociaal interimkantoor. Verder melden we de voortzetting van het project “artikel 60§7-begeleiders” van het operationele ESF-programma voor de regionale concurrentiekracht en werk.

De versterking en herstructurering van onze acties op vlak van huisvesting moeten eveneens benadrukt worden. Het proces werd aangevat in 2012 en zal in 2013 verdergezet worden met de hergroepering in één afdeling van de medewerkers van de cellen Huisvesting en Energiepreventie, alsook het Energiekrediet (opgericht in het kader van het FRGE) met de doelstelling om in samenwerking met de gemeentelijke administratie de strijd tegen ongezonde woningen en huisjesmelkers te optimaliseren.

Tot slot maken we de oprichting bekend van een nieuwe dienst die voorlopig de cel Gegevens Gebruikers genoemd wordt. Dit past onder andere in de strijd tegen bepaalde gevallen van sociale fraude. Een snellere behandeling van de wijzigingen (bv. betaling van de RSZ-bijdragen, verhuizingen, aanpassing van de gezinssamenstelling,…) die we vernemen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) moet ervoor zorgen dat we onterechte betalingen vermijden. Aan deze cel zullen ook andere taken opgedragen worden (bv. update van het signaletisch bestand) om tot een administratieve vereenvoudiging te komen, waarbij wel steeds de wetgeving die het privé-leven beschermt nageleefd wordt.

De terminologie van deze algemene beschouwingen kan nogal strijdvaardig klinken (cf. het woord “strijd”). Maar als menselijke waardigheid, de finaliteit van heel ons beleid, een recht is, dan is het een dagelijks gevecht om dit recht effectief te maken.

Sleutelindicatoren van de evolutie van de sociale bijstand

 


Leefloon 30.09.2012 30.06.2012 Evolutie in %

 

Aantal titularissen

 

3.896

 

3.972

 

+ 1,95

Aantal titularissen aanvullend leefloon

1.798 1.639 - 8,84

Aantal titularissen volledig leefloon

2.098 2.333 + 11,20
Gemiddeld maandelijks bedrag per titularis 689,63 684,39 - 0,76

Aantal mannelijke titularissen

1.671 1.721 + 2,99

Gemiddeld maandelijks bedrag per titularis

676,46 664,47 - 1,77

Aantal vrouwelijke titularissen

2.225 2.251 + 1,17

Gemiddeld maandlijks bedrag per titularis

701,32 701,98 + 0.09
Aantal titularissen > 25 jaar 1.248 1.369 + 9,69

 

 

Sociale hulp 30.09.2011 30.06.2012 Evolutie in %
Niet gevestigde vreemdelingen - totaal aantal titularissen 1.798 1.639 - 8,84

 

 

               Aantal beslissingen leefloon Aantal beslissingen equivalent leefloon Aantal beslissingen DMH Total aantal beslissingen Verbonden uitgaven Aantal maatschappelijk werkers (eenheden) Evolutie van het aantal beslissingen Evolutie van de uitgaven Evolutie van het aantal maatschappelijk werkers
2004 7.780 3.756 1.889 13.425 26.138.585,95 101 100 100 100
2005 9.144 3.893 2.997 16.034 27.686.211,71 106 119,43 105,92 104,95
2006 9.272 4.133 2.393 15.798 29.139.636,64 113 117,68 111,48 111,88
2007 10.796 4.622 2.361 17.779 31.688.336,31 123 132,43 121,23 121,78
2008 11.691 4.348 2.640 18.679 35.488.040,03 135 139,14 135,77 133,66
2009 13.052 5.144 3.863 22.059 39.794.253,26 140 164,31 152,24 138,61
2010 13.537 6.151 5.143 24.831 43.425.048,75 161 184,96 166,13 159,41
2011 14.191 7.275 6.239 27.705 48.787.034,66 169 206,37 186,65 167,33
2012 15.541 7.153 5.540 28.234 49.099.657,74 170 210,31 187,84 168,32

 

Evolutie van de sociale bijstand

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer