Vroegere Verwezenlijkingen: 2012

Maatschappelijk Welzijn

Socioprofessionele inschakeling

Derde en vierde leeftijd

Personeel, organisatie en logistiek

 

Maatschappelijk Welzijn

 • Oprichting van een cel voor gezondheidscoördinatie, aanpassing van het gezondheidsbeleid en uitwerking van een eigen medische controle binnen het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek door het aanwerven van een adviserend geneesheer;
 • Herinrichting van de antenne Maritiem om het onthaal van het publiek te verbeteren;
 • Organisatie van twee Energiedagen rond trucs en tips om minder energie te verbruiken en om de winter voor te bereiden;
 • Toekenning van een nieuwe openbare aanbesteding voor de aankoop van brillen voor de gebruikers;
 • Deelname aan de solidariteitsactie die georganiseerd werd door de RTBF in het kader van het Plan Barre Koude en actieve steun voor het onthaal van daklozen in de Ulensstraat;
 • Coördinatie van de werkgroep voor de vereniging van OCMW-secretarissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond gesubsidieerde projecten: delen van ervaringen en overzicht van bestaande subsidies;
 • Deelname aan het federaal seminarie rond de strijd tegen sociale fraude met het oog op het oprichten van een werkgroep die bestaat uit onder meer de federale en lokale politie, het parket, het arbeidsauditoraat, de Dienst Vreemdelingenzaken, de gemeentelijke administratie, de RSZ, enz.;
 • Herorganisatie van de werking van de cel Alfabetisering die voortaan alfabetiseringslessen en lessen Frans als Vreemde Taal (FVT) in twee niveaus aanbiedt;
 • Inhuldiging van een nieuwe informaticazaal voor de gebruikers en organisatie van een Opendeurdag voor de informaticaruimtes (easy-e-space);
 • Onthaal van de gebruikers:

o Decentralisatie van de afgifte van attesten;

o Versterking van het team van stewards;

o Opleiding rond preventie van agressie, met de hulp van een acteur, voor het personeel van de dienst Onthaal;

 • Inrichting van een onthaalruimte voor kinderen binnen het onthaaltehuis De Relais en aanvang van de renovatiewerken in de badkamers in de kamers.

 

Socioprofessionele inschakeling

 • Integratie van de projectfacilitatoren en de cel Artikel 60 in het departement Socioprofessionele Inschakeling om de efficiëntie en coherentie te vergroten;
 • Receptie naar aanleiding van de nominatie van het OCMW van Molenbeek voor de Federale Prijs Armoedebestrijding. Het socioprofessionele inschakelingstraject uitgewerkt voor de gebruikers is geselecteerd door de jury;
 • Bezoek van het kabinet van minister Cerexhe om zijn kabinetsmedewerkers de werking van een OCMW als het onze uit te leggen en meer specifiek het maatschappelijke integratietraject;
 • In het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie: deelname aan een reflectiedag met andere OCMW’s over het thema “De plaats van de rechten van de mens in de sociale praktijken van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” en organisatie van een debat met de studenten van een sociale school over het thema inschakeling;
 • Voorstelling van ons socioprofessionele inschakelingsbeleid als voorbeeld van goede praktijken in het kader van het colloquium "Beter samen leven: 10 jaar recht op maatschappelijke integratie, 10 jaar POD Maatschappelijke Integratie”;
 • Voorstelling van het inschakelingstraject tijdens het 9de Colloquium voor Inschakeling in Luik;
 • Verfijning van de samenwerking met de sociale economiebedrijven waarin het OCMW financieel deelneemt, na enkele moeilijkheden ondervonden door de personen die ter beschikking gesteld zijn met een Artikel 60§7-contract;
 • Oprichting van de cel ESF Activering: pilootproject in het kader van het ESF 2008-2013 dat als objectief heeft dat de gebruikers op het einde van een Artikel 60§7-contract gemakkelijker naar de arbeidsmarkt doorstromen;
 • Deelname aan de werkgroep die opgericht is door POD MI betreffende het ESF Activering 2014-2020;
 • Vertegenwoordiging van de Secretarissen van de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het begeleidingscomité van Actiris rond de samenwerking tussen Actiris en de OCMW’s, de uitwisselingen van gegevens en de verdeling van het publiek (jonger dan 25 jaar en ouder dan 50 jaar);
 • Acties bij de bevoegde federale staatssecretaris om een verhoging te verkrijgen van het aantal gesubsidieerde Artikel 60-werkposten in sociale economie, in functie van de reële noden.

 

Derde en vierde leeftijd

 • Voortzetting op eigen vermogen van het project “crisisbedden” dat in het kader van protocol 3 RIZIV ingevoerd was;
 • Voortzetting van het Plan Barre Koude en het Hittegolfplan van het OCMW;
 • Verkoop van de 70 bedden in de portefeuille na de beslissing om het aantal rusthuisbedden te verminderen in Residentie Arcadia en reorganisatie van de zorgeenheden in Residentie Arcadia;
 • Feest in Residentie Arcadia voor de residenten, hun families en de personeelsleden;
 • Inrichting van Vleugel 5 om er organisatorische diensten van het OCMW en de technische ploeg onder te brengen, die voortaan een eigen aangepaste structuur heeft (atelier, kleedkamer, douche);
 • Voorstelling van het Kangoeroeproject aan de Gewestelijke Directie Stedenbouw in het kader van het colloquium ‘Solidaire woning in het kader van wijkcontracten’, georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Verbetering van de interne organisatie van de keuken en van de logistiek in Residentie Arcadia;
 • Persconferentie voor verduidelijkingen na de beschuldiging met name door Dokters voor het Volk betreffende een vermeend verband tussen een verhoogd sterftecijfer en de reorganisatie en de vermindering van het aantal rusthuisbedden;
 • Creëren van een post voor een sociale adjunct-directeur belast met het beleid voor ouderen;
 • Organisatie van een betere communicatie tussen de diensten na een ontmoeting-debat tussen de Voorzitter van het OCMW en het personeel van Arcadia.

 

Personeel, organisatie en logistiek

 • Ontmoeting-debat met de burgemeester, de maatschappelijk werkers en een vertegenwoordiging van de politie rond het thema veiligheid;
 • In samenwerking met een extern bedrijf:

o Enerzijds de aanpassing van de werking en werkprocedures van de financiële diensten op het vlak van het opstellen, binnen de wettelijke termijnen, van de begroting, begrotingswijzigingen en de rekening;

o Anderzijds de verbetering van de werkprocedures met het oog op het versnellen van het invorderen van de tussenkomsten door het Centrum bij de Staat;

 • Voortzetting van het inhaalwerk rond de invordering van verschuldigde sommen bij de Belgische Staat en de voortzetting van de vermindering van haar schuld bij het Centrum;
 • Afsluiten van de rekening 2011 in april 2012, binnen de wettelijke termijnen;
 • Voortzetting van de verhoging van de efficiëntie op het vlak van openbare aanbestedingen;
 • Deelname aan de werkgroep Comité C die gewerkt heeft rond:

o Het opstellen van een nieuwe sociaal handvest;

o Het invoeren van een statutariseringspremie voor de lokale besturen;

o Het creëren van een federale subsidie voor de betaling van taalpremies;

 • In samenwerking met de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) deelname aan de werkgroep rond het informaticaproject PrimaWeb +;
 • Indiening van de dossiers “installatie zonnepanelen” en “warmtekrachtkoppeling Relais en Arcadia” in het kader van het driejaarlijkse investeringsplan;
 • In het kader van de preventie en bescherming op het werk, voorbereiding en lancering van de analyse van psychosociale risico’s;
 • Update van de brochure Actiedomeinen;
 • Update van het arbeidsreglement en de geldelijke en administratieve statuten;
 • Oprichting van een Vast Bureau Financiën dat één keer per maand samenkomt, ter aanvulling van het klassieke Vast Bureau;
 • Aanpassing van het kader aan de realiteit op het terrein en toevoeging van hoofdmaatschappelijk werkers en hoofdadministratieve secretarissen aan het personeelskader van het OCMW;
 • Aanwervings- en bevorderingsexamens:

o 1ste adviseur financiën (geen laureaat);

o Hoofdmaatschappelijk werker;

o Adjunct-hoofdverpleger;

 • Bevorderingsexamens:

o Hoofdadministratief secretaris;

 • Aanwervingsexamens:

o Verzorgingsassistent;

o Gebrevetteerd verpleger;

o Gegradueerd verpleger;

o Hoofdadministratief secretaris;

o Maatschappelijk werker;

 • Oprichting van een post van Adjunct-Secretaris;
 • Toekenning van een openbare aanbesteding voor nieuwe boekhoudsoftware;
 • Organisatie voor de personeelsleden van bezoeken aan verenigingen waarmee ons OCMW samenwerkt;
 • Invoering van een peterschapssysteem in de Algemene Sociale Dienst en het Onthaal.
   

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer