Vroegere Verwezenlijkingen: 2011

Departement Maatschappelijk Welzijn

Derde en vierde leeftijd

Organisatorische departementen

 

Departement Maatschappelijk Welzijn

 • Concretisering van het nieuwe socioprofessionele inschakelingstraject en harmonisering van de procedures tussen de verschillende betrokken diensten (projectfacilitatoren, cel Studies en Opleidingen, cel Werk, cel Alfabetisering);
 • Opstelling van richtlijnen voor de projectfacilitatoren en de cel Studies en Opleidingen;
 • Reorganisatie en opstarten van de activiteiten van de cel Alfabetisering;
 • Voortzetting van de projecten voor de specifieke begeleiding van kwetsbare personen naar werk, gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds;
 • Uitvoering van het lastenboek Grootstedenbeleid van de Gemeente voor de opvolging van sociale huurders inzake energieverbruik;
 • Oprichting van een nieuwe sociale antenne in de Delaunoystraat, ingehuldigd in oktober 2011;
 • Geleidelijke invoering van de lokale FRGE entiteit (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost);
 • Voortzetting van het project Facilitator Werk Jongeren in het kader van het wijkcontract Sluis-Sint-Lazarus;
 • Oprichting van een werkgroep die op vraag van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) belast is met het verzamelen van de richtlijnen van de sociale diensten en het voorstellen van nieuwe;
 • Hernemen van de werken voor de noodwoningen in de Vandenboogaerdestraat dankzij de steun van de Nationale Loterij;
 • Overdracht aan de MAIS (sociaal verhuurkantoor) van het beheer van een deel van de sociale woningen die eigendom zijn van het Centrum en het vastleggen van een quotum van woningen van de MAIS voorbehouden voor het OCMW;
 • Organisatie van twee Job Days;
 • Voortzetting van de organisatie van Energiedagen;
 • Voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst met FEDASIL (onderdak geven in de Relais);
 • Organisatie van een studiedag over het recht op huisvesting, “Recht op huisvesting, vandaag en morgen” in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie;
 • Partnership met het Huis van Culturen en Sociale Samenhang bij de festivals Nass Sahra en Sounds of Istanbul  2;
 • Oprichting van een infopunt door de dienst Cultuur en Vrije Tijd.

 

Derde en vierde leeftijd

 • Het RIZIV- project protocol III betreffende crisisbedden ging door tot september 2011;
 • Het RIZIV-project Protocol III betreffende kangoeroewoningen is uitgebreid door middel van het creëren van een tweede kangoeroewoning in de Bonnestraat nr. 4;
 • Dankzij het project 'Couleur Alzheimer' dat gefinancierd werd door de Koning Boudewijnstichting, konden de bewoners van het rusthuis aan verschillende creatieve workshops deelnemen;
 • Om bejaarden langer thuis te laten wonen, zijn de activiteiten thuishulp, de levering van maaltijden aan huis en het boodschappeninitiatief voortgezet;
 • Verderzetting van de initiatieven Hittegolfplan, Plan Barre Koude en begeleiding van de gebruikers bij hun verplaatsingen.


Organisatorische departementen

 • Naar aanleiding van enkele reflectiedagen, nieuwe organisatie van het directiecomité waarbij alle diensthoofden worden samengebracht om de communicatie tussen de diensten te optimaliseren;
 • Oprichting van een Managementteam Human Resources en Communicatie en een Managementteam Financiën en versterking van het Sociaal en het Technisch Managementteam om de algemene werking van het Centrum te optimaliseren en te formaliseren;
 • Bevorderings- en aanwervingsexamens (maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers, administratieve assistenten, hoofd nursing, teamverantwoordelijke);
 • Ontwikkeling van wervings- en selectietests;
 • Voortzetting van het geïndividualiseerde opleidingsplan van de personeelsleden;
 • Voortzetting en toepassing van het Columbusproject, gericht op competentiebeheer, gecoördineerd door en met de hulp van de GSOB;
 • Invoering van een peetschapssysteem voor nieuw nursingpersoneel van Residentie Arcadia;
 • Gedeeltelijke uitwerking van het bijzonder lastenboek voor de aankoop van nieuwe boekhoudkundige en sociale software; deelname aan de werkgroep verbonden aan de realisatie van een visiedocument dat toestaat de ontwikkeling van een federale sociale software (Primaweb+) te overwegen;
 • Oprichting van een werkgroep Ecologie met als doel het stimuleren van duurzame ontwikkeling binnen het OCMW;
 • Organisatie van twee Deontologiedagen: één voor het voltallige personeel van de departementen Maatschappelijk Welzijn en Socioprofessionele Inschakeling, de andere voor de leden van het Directiecomité;
 • De dienst Financiën heeft een externe begeleiding gehad met als doel de dienst te herorganiseren en de procedures te formaliseren.
   

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer