Maatschappelijk welzijn

Sociale dienst

Huisvesting

Gezondheidsbeleid

Dienst Schuldbeheer en -bemiddeling

Activiteiten in sociale economie

 

Sociale dienst

De sociale dienst moet de aanvragen van de gebruikers binnen de wettelijke termijnen behandelen en tegelijk het hoofd bieden aan een steeds meer gespecialiseerde wetgeving.

Het Centrum zal in 2014 zijn inspanningen verhogen om de werklast per maatschappelijk werker in de sociale dienst te verlagen. De doelstelling is om het aantal dossiers dat te laat behandeld wordt weg te werken (momenteel ± 30%), met het oog op het respecteren van de wettelijke termijnen voor het behandelen van de aanvraag, namelijk binnen de 30 dagen (artikel 21 van de wet van 26/05/2002). Deze vertragingen kunnen immers aanleiding geven tot agressie bij de gebruikers en tot veroordelingen vanwege de arbeidsrechtbank, of zelfs sancties van de POD Maatschappelijke Integratie.

Daarnaast zal het Centrum de begeleiding van de begunstigden versterken (verhoging van de kwaliteit van het maatschappelijk werk) en zo ook een grondiger onderzoek toelaten van de territoriale bevoegdheid van het Centrum.

Om deze doelstellingen te bereiken is het voorzien om de diensten van eerste lijn te versterken met vijf maatschappelijk werkers.

 

Huisvesting

Transitwoningen

Onthaaltehuis De Relais

De grote renovatiewerken die ondernomen werden in ons onthaaltehuis in 2013 zullen verdergezet worden in 2014. Deze werken zullen enerzijds het comfort verhogen van de bewoners (kinderruimte, renovatie van de kamers en het sanitair, herinrichting van de keuken en leefruimte) en anderzijds zorgen voor het onontbeerlijk geworden onderhoud van het gebouw in typisch Brusselse stijl.

Er zal een nauwere samenwerking worden opgezet met het sociaal hotel. Deze instelling biedt namelijk diensten aan die complementair zijn aan die van het onthaaltehuis voor een specifiek publiek dat een andere aanpak nodig heeft.

Noodwoning en transitwoningen

Het OCMW behoudt in 2014 zijn noodwoning in de Lakenveldstraat 20. Het gebouw in de Vandenboogaerdestraat 61, in gebruik sinds het begin van het tweede trimester van 2013 met zeven transitwoningen, is in beheer gegeven van het sociaal verhuurkantoor van Sint-Jans-Molenbeek (MAIS).

Pool Huisvesting

Om de samenwerking met de gemeentelijke administratie te verhogen, is het voorzien dat de gebruikers van het OCMW die huisvestingsproblemen hebben voortaan doorverwezen worden naar de dienst Huisvesting van de gemeente. Verder zullen de opdrachten die voortvloeien uit het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost eind 2014 afgesloten worden wegens de regionalisering.

Ten gevolge van deze veranderingen zal de dienst Huisvesting van het OCMW in 2014 bestaan uit één maatschappelijk werker die zich voornamelijk zal bezighouden met de verderzetting van de samenwerking met de gemeente in het kader van het protocol voor de strijd tegen huisjesmelkers en het controleren van de bewoonbaarheid van de woningen waarvoor het OCMW gevraagd wordt om een huurwaarborg te verlenen.

De missies op vlak van energie zullen overgedragen worden aan de dienst Schuldbeheer en –bemiddeling. Verder zal het OCMW een actieve partner blijven van het sociaal verhuurkantoor MAIS.

 

Gezondheidsbeleid

In een moeilijke economische context, zal het Centrum zijn huidig gezondheidsbeleid behouden en tegelijk waken over de opvolging van de acties die al ondernomen of beoogd werden om misbruik of slecht gebruik van geneesmiddelen en gezondheidszorg te bestrijden:

  • de gebruikers een verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen wat betreft hun verbruik door het behoud van het huidig beleid en door een nog meer doorgedreven samenwerking met de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen;
  • de genomen maatregelen evalueren en indien nodig bijsturen door de raadgevend geneesheer van het OCMW;
  • het verderzetten van de proactieve controle van de farmaceutische en medische facturen door de raadgevend geneesheer van het OCMW;
  • het mogelijk verbreken van bepaalde overeenkomsten met artsen en apothekers in geval van overmatig voorschrijfgedrag.

In dit kader zal het Centrum in 2014 het project concretiseren dat in 2013 opgestart werd: de aankoop van een apotheek. De opening hiervan is voorzien in de loop van het tweede semester van 2014.

 

Dienst Schuldbeheer en -bemiddeling

In 2014 zal de dienst Schuldbeheer en -bemiddeling zijn objectieven blijven consolideren. Enerzijds zal hij de wettelijke missie waarborgen in verband met het beheer van de schulden van de gebruikers en, indien nodig, de aanzuivering van schulden, als aanvulling op de bemiddeling en budgettaire begeleiding. Anderzijds zal de dienst zijn samenwerking voortzetten met de vzw Sociale Kruidenierswinkel wat concreet inhoudt dat de gebruikers toegang krijgen tot de sociale kruidenierswinkel en kunnen deelnemen aan de workshops die de vzw aanbiedt.

De dienst Schuldbeheer en -bemiddeling zal ook bekijken of het mogelijk is om preventieworkshops te organiseren voor het publiek van het OCMW en speelse en pedagogische acties om de gebruikers met schulden te sensibiliseren. Bovendien zullen de nieuwe richtlijnen Energie geëvalueerd worden om het gebruik van het Vande Lanottefonds en de regionale fondsen te optimaliseren.

Verder zal er ook overgegaan worden tot een interne herziening van de werking van de dienst, naar aanleiding van de opdrachten die overgenomen worden van de Pool Huisvesting.

 

Activiteiten in sociale economie

Het Centrum overweegt om in 2014 een ondersteuningscentrum voor sociale economie op te richten door alle initiatieven van sociale economie te groeperen in een zelfde pool, op een zelfde site (Vandenboogaerdestraat), namelijk de cvba so Greenworks (onderhoud van groene ruimtes), de cvba so Tot Uw Dienst (dienstencheques) en Déma-R-âges (klusjes en restauratie van meubels). Andere projecten zouden zich nog bij deze pool kunnen aansluiten.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer