Vroegere verwezenlijkingen: 2013

In 2013 werd er een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn geïnstalleerd, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Net zoals bij de gemeente kwam er ook bij het OCMW een nieuwe meerderheid.

Wat de basisopdrachten van het OCMW betreft, zorgt de nieuwe raad voor een zekere continuïteit van de acties en projecten die voorheen geleid werden, maar gaat de raad de nadruk leggen op bepaalde nieuwe aspecten. Die leiden tot een verbetering van de omstandigheden waarin de acties van het OCMW zich gaan kunnen ontwikkelen. In 2013 concretiseerde zich dit door:

 • nabijheid en contact met de werknemers in alle diensten van het Centrum: ontmoetingen op de werkvloer, aanwezigheid op evenementen, luisteren naar de uitgesproken noden;
 • zoektocht naar nieuwe lokalen om de overbezette lokalen te ontlasten. Aankoop van nieuwe gebouwen om dit te verwezenlijken;
 • versterking van het opleidings- en intervisiebeleid van de personeelsleden;
 • lancering van werk- en reflectiegroepen, in het bijzonder op het vlak van socioprofessionele inschakeling;
 • analyse van de resultaten van de enquête over agressie bij het OCMW: luisteren naar de werknemers en lanceren van concrete pistes om dit verontrustend fenomeen in te dijken;
 • aanvraag voor externe studies voor de projecten rond de derde leeftijd en de medische hulp;
 • aanvraag tot revisie van sommige richtlijnen, in het bijzonder op het vlak van ethiek, schuldbemiddeling en energiefondsen;
 • reflectie over de plaats van het OCMW in de samenwerkingsverbanden die in de gemeente bestaan: oprichting van een coördinatie rond gezondheid, alfabetisering en individuele hulp in synergie met de samenwerkingsverbanden gelanceerd door de CBSU;
 • de projecten rond sociale economie nieuw leven inblazen.

De verschillende concrete verwezenlijkingen van 2013 gegroepeerd per thema bevinden zich hieronder.

Departement voor Maatschappelijk Welzijn

Socioprofessionele inschakeling

Derde en vierde leeftijd

Personeel, organisatie en logistiek

 

Departement Maatschappelijk Welzijn

 • Herverdeling van de hoofdmaatschappelijk werkers. Ze veranderen vaker van dienst om de beroepspraktijken binnen de verschillende sectoren op elkaar af te stemmen, om het delen van informatie te stimuleren en om een nieuwe professionele dynamiek te creëren;
 • Harmonisering van de toegangsuren van het OCMW voor gebruikers zodat ze dezelfde service kunnen genieten ongeacht de sociale antenne waartoe ze behoren;
 • Organisatie van twee Energiedagen met tips en advies voor een beter en zuiniger energieverbruik;
 • Deelname van ons Centrum aan de ondertekening van een protocol voor de strijd tegen huisjesmelkers en onbewoonbare woningen met de gemeente en de politiezone;
 • Organisatie door de antenne Gosselies van een feestdag voor zijn publiek. Een event dat aansluit bij het jaarlijkse wijkfeest van de Heyvaertbuurt;
 • Deelname van de cel Energiepreventie aan het Natuurfeest in het Karreveldkasteel in samenwerking met de dienst Energie van de gemeente;
 • Reorganisatie van de cel Alfabetisering: het Bureau voor Talen en Hulp bij het Schrijven werd omgedoopt tot de cel Alfabetisering. Het team van deze cel werd versterkt en verhuisde naar de lokalen in de Werkhuizenstraat. De lessen worden gegeven in de gebouwen van het Edmond Machtens Instituut;
 • Oprichting van de cel Strijd tegen de digitale kloof die als doel heeft de digitale ruimtes in het Centrum te beheren en er initiatiesessies informatica en internet te organiseren;
 • Nieuwe verdeling van de straten van Molenbeek onder de verschillende sectoren om het aantal dossiers per sociale antenne beter te spreiden;
 • Voortzetting van het beleid voor nabijheid in de wijken: aankoop van een gebouw in de Onafhankelijkheidstraat om er de sociale antenne van de buurt onder te brengen;
 • Behoud van het beleid ontwikkeld om de deelname van de gebruikers aan culturele en sportieve activiteiten te stimuleren, in het kader van het fonds voor sociale, sportieve en culturele ontplooiing;
 • Verhoging van het aantal maatschappelijk werkers om de werklast van de maatschappelijk werkers in de eerstelijnsdiensten te verminderen;
 • Voortzetting van het gezondheidsbeleid door de cel Gezondheidscoördinatie;
 • Ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van maatschappelijk welzijn en vervolg van het begonnen werk.

 

Socioprofessionele inschakeling

 • Integratie van een maximum aantal personen met een leefloon of equivalent leefloon in het traject voor maatschappelijke integratie;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel geven aan de begunstigden die een socioprofessionele inschakelingsprocedure volgen, met name wat betreft hun aanwezigheid op de afspraken met hun SPI-begeleiders;
 • Voortzetting van het activeringsbeleid via de intensivering van het Artikel 60-beleid;
 • Opstarten van een nauwe samenwerking tussen het OCMW en de lokale antenne van Actiris voor de Artikel 60-werknemers op het einde van hun contract via het project ESF Activering;
 • Behoud van het beleid rond sociale economie en de quota ervan; beroep tegen de Belgische Staat samen met acht andere OCMW’s tegen de vermindering van de quota van Artikel 60-werknemers in de sociale economie;
 • Bepalen van de kwaliteitscriteria voor de tewerkstelling van Artikel 60-werknemers bij externe organismen en bedrijven: controle op de financiële leefbaarheid van de partners, de werkomstandigheden en de wil van de tewerkgestelde Artikel 60-werknemers om opleidingen te volgen;
 • Nadenken over en bepalen van het beleid op het gebied van socioprofessionele inschakeling:

- versterking van de samenhang van het werk in eerste (maatschappelijke steun) en in tweede lijn (projectfacilitatoren)

- aanduiding van een prospector ondernemingen eigen aan het OCMW

- versterking van de werkrelaties met Actiris (via het project Maison de l’Emploi van Molenbeek en via netwerken met andere OCMW’s via het directiecomité van de VSGB)

- ontwikkeling van een infobrochure voor de externe partners

- voortzetting van de ontwikkeling van het valideren van competenties

- overeenkomsten met nieuwe partners op het gebied van professionele inschakeling

- reflectie over een meer collectieve aanpak van de SPI, aanvullend op de individuele tussenkomsten

- reflectie over het opleidingsbeleid voor Artikel 60-werknemers: naast gemeenschappelijke opleidingen (bijvoorbeeld taalopleidingen), opleidingen per activiteitensector (gebouwen, schoonmaak, kantoor, …)

 • Deelname aan een debat over jongeren en armoede, georganiseerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 

Derde en vierde leeftijd

 • Opzetten van het jaarlijkse Plan Barre Koude en het Hittegolfplan;
 • Organisatie van een jobdag voor verpleegkundigen in de Residentie Arcadia;
 • Organisatie van de conferentie ”De ziekte van Alzheimer en aanverwante ziekten” in samenwerking met de vzw Alzheimer Belgique;
 • Organisatie van de jaarlijkse barbecue van de Residentie Arcadia en het Ontmoetingscentrum Marie-José;
 • Organisatie van de opendeurdagen van de Residentie Arcadia voor ontmoetingen met professionelen van de sector van de derde leeftijd, familieleden van de residenten en de wijkbewoners. Op het programma: geleide bezoeken van de instelling en een tentoonstelling met kunstwerken en foto’s gemaakt door de residenten;
 • Werken en herinrichtingen in de Residentie Arcadia:
 • Inrichting van de verblijfsruimte van de psychogeriatrische vleugel

- vervolg van de renovatiewerken van de oude vleugel 5 om er organisatorische diensten van het OCMW te huisvesten en maken van sanitaire ruimtes

- vervanging van twee liften

- toekenning van een openbare opdracht voor het realiseren van een nieuwe feestzaal en het bouwen van een nieuwe ingang

- studie voor de inrichting van de gangen en gemeenschappelijke ruimtes van Arcadia om een gastvrijere sfeer te creëren en om van het rusthuis een echte woonplaats te maken

 • Voortzetting van het project van de Kangoeroewoningen - renovatie van de gevels;
 • Volledige renovatie van vijf sociale appartementen van de Gelukkige Grijsheid;
 • Ontwikkeling van een marketingplan voor de Residentie Arcadia, met name voor wat betreft het onthaal van ouderen met een afhankelijker profiel, die meer zorgen nodig hebben;
 • Deelname aan de ontwikkeling van het project Habitat Solidaire met de gemeente, met als doel woningen voor ouderen te realiseren;
 • Financiële analyse en analyse van de uitvoerbaarheid van de vormen van alternatieve huisvesting voor ouderen in het kader van het thuis blijven wonen voor valide personen (residentieflats, assistentiewoningen).

Personeel, organisatie en logistiek

 • Oprichting van een cel Gegevens Gebruikers om het administratief werk van de maatschappelijk werkers te verlichten. Inderdaad, volgens de enquête van het Studiebureau zou de te hoge werklast een van de belangrijkste redenen zijn voor agressie bij de gebruikers;
 • De website van ons OCMW kreeg het label AnySurfer. Dit label betekent dat de website toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor personen met een visuele handicap;
 • Aanwezigheid van ons OCMW op de sociale media Facebook en LinkedIn om het grote publiek te informeren over onze activiteiten en werkaanbiedingen;
 • Organisatie van een jobdag voor maatschappelijk werkers;
 • Enquête door het Studiebureau over het agressief gedrag van gebruikers en de impact daarvan op de werknemers;
 • In het kader van de preventie en bescherming op het werk, enquête door een extern bedrijf over de psychosociale belasting en de risico’s ervan;
 • Aanwervings- en bevorderingsexamens:

- Administratief secretaris

- Adjunct sociaal directeur

- Hoofdmaatschappelijk werker (tweemaal)

- Coördinator stewards

 • Bevorderingsexamen: Hoofd juridische afdeling
 • Aanwervingsexamens:

- Maatschappelijk werker

- Eerste adviseur Financiën

 • Werken:

- dakwerken en werken aan de verwarming/thermostatische kranen op de site Maritiem

- herinrichting van bureaus en maken van nieuwe vergaderzalen op de centrale zetel

 • Financiële diensten van het Centrum:

- in samenwerking met een extern bedrijf, finaliseren van de werkprocedures om de terugvordering bij de Staat van de interventies van het Centrum te versnellen

- voortzetting van het werk om terugvorderingen van eerdere bedragen bij de Belgische Staat in te halen en voortzetting van de vermindering van haar schuld jegens het Centrum

- afsluiting van de rekening 2012 binnen de termijn voorzien door de wet

- overgang naar een nieuwe boekhoudingsoftware gericht op de toekomst (Pégase Compta)

 • Voortzetting van de verhoging van de efficiëntie op het gebied van openbare opdrachten;
 • Follow-up van de dossiers voor het installeren van zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling in de Relais en de Residentie Arcadia in het kader van het driejaarlijks plan voor regionale investeringen;
 • Opstelling van een huishoudelijk reglement voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 • Via de vertegenwoordiging van de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de OCMW’s, deelname aan de uitwerking van uitvoeringsbesluiten in het kader van het sociaal handvest via het Comité C.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer