Burgerzaken

Onthaal van de gebruikers

Cel Gegevens Gebruikers

 

Onthaal van de gebruikers

De dienst Onthaal is het eerste contact van de gebruikers met het OCMW. De dienst zorgt voor de nodige bemiddeling tussen de instelling en de gebruikers, die zelden vertrouwd zijn met de administratieve procedures. Hij verbetert de tevredenheid van de gebruikers en draagt bij tot de strijd tegen agressiviteit tegenover personeelsleden van de eerste lijn door het aanknopen van sociale relaties met de burgers.

Het onthaal vervult eveneens een administratieve functie van eerste lijn door het afleveren van attesten en medische kaarten, maar ook door het verzamelen van de administratieve documenten van de gebruikers, die vervolgens overgemaakt worden aan de sociale diensten, enz.

In de loop van het jaar 2014 zullen verschillende acties worden ondernomen om de dienstverlening aan de gebruiker te verbeteren in overleg en perfecte coördinatie met de algemene sociale dienst.

Hierbij enkele voorbeelden:

  • een belangrijkere rol voor de stewards en meer professionalisme door uitgebreide en erkende opleidingen;
  • een betere omkadering van de stewards;
  • een herdefiniëring van de inhoud van het werk van de dienst Onthaal na het opzetten van acties voor administratieve vereenvoudiging ten voordele van de gebruikers;
  • een opleiding van het personeel van de dienst Onthaal, gericht op vaardigheden die toelaten beter om te gaan met de complexiteit van de sociale relaties en de spanningen die elk werk met het publiek met zich meebrengt en in het bijzonder om te leren omgaan met noodsituaties of agressief gedrag;
  • een verbetering van de communicatie met de gebruikers door het organiseren van infosessies.

 

Cel Gegevens Gebruikers

Onze regering heeft van de strijd tegen sociale fraude een van haar prioriteiten gemaakt. Om aan die prioriteiten te beantwoorden, is het Centrum in 2013 overgegaan tot de oprichting van de cel Gegevens Gebruikers. Om het beheer van de dossiers te optimaliseren, houdt deze cel zich bezig met de volledige invoering van de administratieve gegevens van de gebruiker.

In 2014 zullen de gegevens ingevoerd worden zodra het dossier van de gebruiker wordt geopend aan de hand van de documenten die de gebruiker verschaft en de informatie die vermeld wordt in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Hiervoor zal een maatschappelijk werker een eerste afspraak met de gebruiker vastleggen om alle administratieve gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de behandeling van het dossier. Met dit eerste gesprek verlicht de maatschappelijk werker de werklast van de sociale dienst, die vervolgens de aanvraag van de gebruiker ontvangt en zich dus vooral zal kunnen concentreren op het sociale aspect zonder zich nog bezig te moeten houden met de administratieve taken. Tijdens dit eerste onderhoud zal de gebruiker geïnformeerd worden over zijn rechten en plichten en over het feit dat er gebruik kan gemaakt worden van de gegevens uit de KSZ voor het actualiseren van zijn dossier.

De cel zal vervolgens de gegevens van de persoon actualiseren met behulp van de gegevens verstrekt door de KSZ (adreswijziging, wijziging burgerlijke stand, wijziging/intrekking verblijfstitel, enz.).
 De cel Gegevens Gebruikers behandelt alle door de KSZ verstrekte informatie en controleert de legitimiteit van de toegekende steun. Door de informatiestroom van de KSZ sneller te behandelen, kan het Centrum niet-verschuldigde betalingen voorkomen en zal het de identificatiegegevens van zijn gebruikers up-to-date houden. Deze reorganisatie beantwoordt aan de eisen in verband met de preventie van sociale fraude maar zal vooral ook de zware financiële sancties opgelegd door de POD MI voorkomen.

Binnen het geheel van de acties van deze cel zal in het bijzonder de nadruk gelegd worden op het respect voor de bescherming van het privéleven. Voorstellen voor richtlijnen voor de agenten moeten zo worden uitgewerkt dat het OCMW niet in strijd handelt met de wet.
 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer