Aanvraag tot financiële bijstand

Procedure

Als iemand problemen heeft en een aanvraag tot bijstand wil indienen bij het OCMW, moet hij een afspraak maken met een maatschappelijk werker van het OCMW van de gemeente waar hij woont. Vandaar dat het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, behoudens uitzondering, alleen maar bevoegd is voor de personen die effectief in Molenbeek wonen.

De aanvrager krijgt eerst een afspraak met de maatschappelijk werker van de cel Gegevens Gebruikers. Deze afspraak dient om een volledig administratief dossier samen te stellen. Daarna krijgt de aanvrager een tweede afspraak met de maatschappelijk werker van de algemene sociale dienst. Tijdens dat onderhoud onderzoekt de maatschappelijk werker de aanvraag tot bijstand en informeert hij de persoon in kwestie over zijn rechten en plichten. De aanvrager moet in ruil alle elementen aanreiken die nodig zijn voor het sociaal onderzoek. Let op: als er opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen worden gegeven aan het OCMW kan de toegekende bijstand worden opgeschort of opgeheven, en desgevallend worden teruggevorderd.

Na de eerste administratieve afspraak krijgt de betrokken persoon een ontvangstbewijs dat als bewijs dient dat er een aanvraag tot bijstand werd ingediend.

Op basis van de verzamelde inlichtingen stelt de maatschappelijk werker een verslag op, dat hij voorlegt aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het Comité neemt vervolgens een beslissing over de aanvraag tot bijstand. Wij wijzen erop dat de aanvrager van het leefloon het recht heeft om te worden gehoord op de dag dat zijn dossier wordt bestudeerd.

Er moet binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag tot bijstand een beslissing worden genomen. Deze moet vervolgens binnen de acht dagen bekend gemaakt worden (wat wil zeggen officieel meegedeeld).

Als de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW of als de beslissing niet binnen de voorziene termijn wordt genomen, kan hij binnen de drie maanden na de datum van de kennisgeving of na de vaststelling dat er geen beslissing genomen werd, beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Online een hulpaanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen via het online formulier.

Verandering van uw persoonlijke situatie

Opgelet! Als uw persoonlijke situatie verandert, u heeft bijvoorbeeld werk gevonden of u gaat samenwonen, vergeet dan niet om het OCMW hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan immers gevolgen hebben voor de toekenning van uw steun.

Als u steun ontvangen heeft terwijl u er geen recht op heeft, kan het OCMW u vragen om de steun terug te betalen. Het is dus heel belangrijk om ons te informeren over elke verandering in uw situatie. 

U kunt deze verandering doorgeven via:

  • mail:            contact@ocmw1080.brussels 
  • tel:               0800 35 239 of 02/412.47.70
  • brief:            OCMW Molenbeek, A. Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Molenbeek

Als u verandert van adres, vast telefoonnummer, gsm-nummer of e-mailadres, gelieve dat dan ook aan ons door te geven. 

Meer info

Meer informatie in de gids "Wegwijs in het leefloon".

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer