Persoonlijke hulpmiddelen
Document acties

Senioren

Tegen 2030 zal er een sterke stijging zijn van de bevolking van 75 jaar en ouder. Hoewel een groot deel van de senioren nog gezond is, verhoogt het risico op psychische en fysieke achteruitgang naarmate ze ouder worden. Regelmatige en langdurige zorg wordt dus algemeen noodzakelijk. De sterke vergrijzing in de toekomst voorspelt dus een grote toename van verzorging van hulpbehoevenden.

Het OCMW wil een duurzaam zorgsysteem ontwikkelen dat de volgende voornaamste diensten omvat: thuiszorg, familiehulp, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, met een uitgebreid aanbod aan serviceflats, residentieflats en solidaire woningen voor senioren.

De verschillende diensten gaan gepaard met talloze initiatieven om de samenwerking te optimaliseren tussen de zorgverstrekkers in de verschillende kaders (residentieel, semi-residentieel, thuis) en om diensten aan te bieden op maat van de patiënt. Zo zal het OCMW actief samenwerken met Conectar voor de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers, huisartsen, verplegend personeel en paramedische professionals.

Concreet zal het Centrum zijn diensten inzake thuis wonen ontwikkelen door het aanbod van de warme maaltijden uit te breiden (aan huis geleverd of via de ontmoetingscentra: ontmoetingcentrum Marie-José, de cafetaria van Arcadia zal ’s middags open zijn en er zal een derde ontmoetingscentrum de deuren openen in de wijk Hertogin) en de gezinshulp uit te breiden.

Er zullen activiteiten met mensen van verschillende leeftijden worden georganiseerd, zoals initiatielessen internet, het vertellen van verhalen en creatieve workshops (fotografie, tuinieren, koken) voor senioren: er zijn zoveel mogelijkheden met verschillende generaties.

De omscholing van het personeel van familiehulp tot enerzijds referentiepersonen voor demente mensen die graag thuis zouden willen blijven wonen en anderzijds tot respijtzorger zal belangrijk worden. Deze vormen van zorg werden opgericht, zodat de mantelzorgers van mensen met Alzheimer professionele aflossing krijgen, waardoor ze even aan iets anders kunnen denken. De mensen die dicht bij de zieke staan, vooral familieleden (echtgenoten of kinderen in de meeste gevallen), kunnen namelijk uitgeput geraken door constant voor hem of haar te moeten zorgen. Deze diensten zijn ook bedoeld om de mantelzorgers te ondersteunen (informatie geven, psychologische hulp bieden, …) en om de zieke te verzorgen.

Het Centrum gaat door met zijn project Café Alzheimer. De bedoeling van het Alzheimer Café is:

  • informatie geven over het medische en psychosociale aspect van dementie;
  • een open dialoog creëren over de ziekte;
  • het sociale isolement van de zieken en hun naasten doorbreken.

De gezellige sfeer die in een Alzheimer Café heerst, zorgt ervoor dat taboes worden doorbroken en geeft de zieken een gevoel van samenhorigheid, erkenning en aanvaarding. Het Alzheimer Café wil de zieken en hun naasten over de ziekte informeren en ondersteunen.

We stellen bovendien vast dat weinig senioren van vreemde afkomst momenteel in een rusthuis verblijven. Sinds enkele jaren steken de problemen van de vergrijzing bij vele gezinnen van vreemde afkomst steeds meer de kop op en verzorging thuis gaat er gepaard met talloze struikelblokken. Zo zijn de gezinsstructuren geëvolueerd, de vrouwen werken buitenshuis, deze senioren zijn niet vertrouwd met het fenomeen veroudering dat ze nooit in hun land van afkomst hebben meegemaakt, ze hebben het moeilijk om hun plaats te vinden in tegenstelling tot de traditionele opvang door familieleden, die vandaag moeilijk te realiseren is in Brussel. Bovendien is de organisatie van thuiszorg niet echt aangepast aan hun behoeften en de levensomstandigheden in rusthuizen zijn voor hen onaanvaardbaar en onterend voor de families. Hoe kunnen deze mensen dan op oudere leeftijd worden opgevangen? Hoe zit het met hun ontvangst in het rusthuis? Hoe wordt het personeel van thuiszorg en rusthuizen opgeleid om aan de specifieke behoeften van deze senioren uit verschillende culturen te voldoen? Het OCMW zal zich in deze problematiek verdiepen om aan de behoeften van deze mensen te beantwoorden door zich te baseren op de vele studies die hieromtrent werden uitgevoerd.

Ten slotte is een aanpassing en verscheidenheid in de huisvesting noodzakelijk. Naast het aanbod van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen heeft het Centrum een financiële haalbaarheidsstudie gelanceerd, enerzijds over de bouw van residentieflats op het domein van Residentie Arcadia, en anderzijds over het ombouwen van de sociale appartementen in de Gelukkige Grijsheidstraat tot residentieflats. De toekomstige bewoners zullen aan de activiteiten kunnen deelnemen die in Arcadia worden georganiseerd en ze zullen er, als ze dit wensen, ook warme maaltijden kunnen krijgen. Het gebruikelijke aanbod in residentieflats zal hier ook aanwezig zijn.

Bovendien zal het Centrum ook collectieve serviceflats voorzien voor senioren die op deze manier niet meer eenzaam zijn en toch zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze mensen zullen in een appartement wonen met meerdere kamers en zullen over een al dan niet ingerichte individuele kamer beschikken. Ze leven samen het leven dat ze willen, want ze wonen daar net zoals thuis, maar in plaats van alleen te zijn, wonen ze nu samen met vijf personen. De groepen worden bijgestaan door maatschappelijk werkers, die de aanvragen ontvangen, helpen bij het zich thuis voelen in de groep en zowel de vrijheid van ieder individu als het groepsleven ondersteunen. Een verpleegkundige gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid zal de verzorging coördineren en de gezondheid op aanvraag opvolgen. Elke groep kan rekenen op de aanwezigheid van familiehulp, die de nodige materiële ondersteuning biedt. Iedere huurder behoudt zijn behandelend arts, het paramedisch personeel van zijn keuze en zijn netwerk van persoonlijke relaties. Met dit project wordt er voldaan aan de behoefte aan een gevoel van veiligheid en de nodige privacy, er is geen sprake meer van eenzaamheid en de bewoners kunnen hun zelfstandigheid behouden. Het Centrum zal de nodige financiële middelen vragen bij de bevoegde ministers. De kangoeroewoningen worden behouden.

In Residentie Arcadia blijft professionele verzorging centraal staan. Het rust- en verzorgingstehuis blijft een kwalitatief beleid voeren dat de werking en de kwaliteit van de zorg en diensten consequent wil bepalen, organiseren, evalueren en verbeteren.

Het beleid omvat het volgende:

  • het verlenen van zorg en diensten, waarbij rekening wordt gehouden met menselijk respect, persoonlijk respect, respect voor het privéleven en voor ideologische, filosofische en religieuze overtuigingen, het recht op klachten, informatie en medewerking van de bewoner, en waarbij ook de sociale context van de bewoner in aanmerking wordt genomen;
  • de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werking en de verleende zorg en diensten;
  • de duurzaamheid van de werking en de verleende zorg en diensten.

Er zal speciaal aandacht worden geschonken aan de aantrekkelijkheid van Residentie Arcadia door het opzetten van een website met (natuurlijke) referentiëring, het maken van een nieuwe brochure maar ook via opendeurdagen. Er zal dit jaar een nieuw onthaal worden gebouwd om de bezoekers en bewoners op professionele wijze te kunnen ontvangen. De feestzaal zal worden gerenoveerd en zal eveneens in 2014 opnieuw opengaan. Door het aankleden van de gangen en het werk in kleinere eenheden zal de warme sfeer van de Residentie nog meer tot uiting komen.

Sociale netwerken

Facebook LinkedIn

Waar moet ik zijn?

Hier vindt u het adres van uw sociale antenne

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer